MA - Academy of Fine Arts in Gdansk (2016-2021)
Date of defense 09.06.2021
Place Stary Sobieski Reservoir
Artist ELENA VERTIKOVA 
PL
     Dyplom główny pod tytułem Ślepa Ulica oraz aneks pod tytułem Matka Woda są w pewnym sensie całością, razem stanowią wystawę site-specific w przestrzeniach historycznego Zbiornika Wody Stary Sobieski. Prace nad wystawą rozpoczęły się wraz z podpisaniem umowy z GIWK na udostępnienie zewnętrznego pierścienia oraz przeprowadzenie prac badawczych w styczniu 2021 roku. 
     Pomysł na wystawę w przestrzeni publicznej Zbiornika Wody powstał podczas pracy nad wystawą w zabytkowym zbiorniku wody Wasserkunst w Wismarze (Niemcy), w ramach międzynarodowych warsztatów dla studentów Lichtcampus w 2019 roku. 
     W pracy przeprowadzone są dwie równoległe narracje: pierwsza - filozoficzno- historyczna, dotycząca wody jako źródła życia i druga - osobista, dotycząca mojej matki jako źródła mojego życia. Te opowieści o emocjach toczą się równolegle i nawzajem na siebie wpływają. Nowinki współczesności jak chociażby lądowanie na Marsie (celem poszukiwania śladów wody) mieszają się z moją osobistą prozą życia i realiami dnia dzisiejszego, które uniemożliwiają mój kontakt z matką (ze względu na zamknięte granice). 
W pracy zastosowany jest fenomen opowiadania światłem i poszukiwania w nim środków narracyjnych do konstytuowania dzieła sztuki. Nie jest to przypadkowy środek wyrazu, światło to przecież kolejny czynnik (poza wodą) niezbędny do życia, ale też do odbioru sztuki, a w szczególności malarstwa. 
     Zrealizowana praca artystyczna została oparta na przeprowadzonych badaniach przestrzeni w znaczeniu jej topografii - kolistości, ale także uwarunkowania braku światła i nieobecnej już wody, co ujawniło opozycje binarne i antagonistyczne w ustawieniu: początek/koniec, światło/ciemność, nieobecność/obecność, linearność/cykliczność. Te dychotomie stały się inspiracjami dla powstania konkretnych prac. W realizacji koncepcji artystycznej siłą napędową stała się także semantyka i etymologia słów: ,,warstwa’’ jako miejsce zalane wodą; ,,wspomnienie’’ jako powrót do przeszłości; ,,koniec’’ niesie w sobie znaczenie początku. 

ENG
     The main diploma titled A Dead End Street and the appendix titled Mother Water are in a sense a whole, together they constitute a site-specific exhibition in the spaces of the historic Old Sobieski Water Reservoir. Work on the exhibition began with the signing of an agreement with GIWK to provide access to the outer ring and carry out research work in January 2021. 
     Two parallel narratives are carried out in the work: the first, a philosophical and historical narrative about water as a source of life, and the second, a personal one about my mother as the source of my life. These stories of emotion run parallel and influence each other. The novelties of the present day, such as landing on Mars (in order to search for traces of water) mix with my personal prose of life and the realities of today, which prevent my contact with my mother (due to closed borders). 
     The work applies the phenomenon of light storytelling and its search for narrative means to constitute an artwork. It is not an accidental means of expression, as light is another factor (besides water) necessary for life, but also for the reception of art, especially painting. 
     The completed artwork was based on the conducted research of space in the sense of its topography - circularity, but also on the condition of the absence of light and water, which revealed binary and antagonistic oppositions in the setting: beginning/end, light/darkness, absence/presence, linearity/cyclicity. These dichotomies became inspirations for the creation of specific works. The semantics and etymology of words also became a driving force in the realisation of the artistic concept: ,,layer'' as a place flooded with water; ,,memory'' as a return to the past; ,,end'' carries the meaning of the beginning. 


Worked on the project:
Sound "Under certain circumstances" - Audiotrakt (Pavel Semenov).
Video-art "List" - camera Tomasz Freda.
Performance "Under certain circumstances" 1st camera Tomasz Freda, 2nd camera Rafal Kostner.

Photo documentation: Tomasz Freda

Stary Sobieski Reservoir
Photos from the defence
Back to Top